Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης,
τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ !

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Πέτρου Α, 22-24


Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα· διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

Νόημα: Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας δώσουμε την άδεια στο Φως να μας (φωτίσει στο σκοτάδι) την καθαρίσει από το σκοτάδι δια μέσου του Λόγου και με διάθεση αγάπης και προσφοράς στον συνάνθρωπο εαυτό μας, ας μοιράσουμε την γνώση της Αλήθειας ξανα-γεννημένοι όχι με σώμα φθαρτό, αλλά με πνεύμα αθάνατο Ναού ζώντος Θεού της ψυχής… γιατί κάθε υλικό έχει χρόνο, όπως και κάθε επίτευγμα του ανθρώπου χάνεται χωρίς την πράξη του Λόγου που φανέρωσε ο Χριστός, και που είναι άχρονη στον χρόνο. Και η πράξη του Λόγου είναι το Θείο Δώρο σε μας.

Μετά-φραση με τις γλώσσες των αγγέλων :

Πέτρου Α, 22-24

Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα· διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.


... διαβάστε το εδάφιο από κάτω προς τα πάνω λέγοντας τις λέξεις κανονικά και... ακούγοντας το νόημα των φθόγγων. π.χ.

υμάς είς = εμείς ο καθένας '' ευαγγελισθέν τό = εσύ και ο λόγος = τό '', ρήμα τό = τα ρήματα που λαλώ ρήματα του πατρός μου είπε ο κύριος = εσύ και ο λόγος που διαβάζεις ένα.''. ....Ιωάννης